Srp­ska voj­ska u oslo­bo­đe­nom Rav­nom To­po­lov­cu 1918. go­di­ne

Ma­lo je sa­ču­va­nih fo­to­gra­fi­ja iz vre­me­na oslo­bo­đe­nja Voj­vo­di­ne od pre više od sto go­di­na. Dra­go­ce­no sve­do­čan­stvo iz tog pe­ri­o­da pred­sta­vlja jed­na sa­ču­va­na fo­to­gra­fi­ja, na ko­joj se vi­de oslo­bo­di­o­ci Rav­nog To­po­lov­ca (Ka­ta­ri­ne) u Ba­na­tu. U vre­me Ve­li­kog ra­ta bi­lo je to ve­li­ko me­sto, ko­je je pri­pa­da­lo Ve­li­ko­beč­ke­reč­kom (Zre­nja­nin­skom) sre­zu. Bro­ja­lo je 377 ku­ća, a u nje­mu je ži­ve­lo 2017 sta­nov­ni­ka. Me­sto je 17. no­vem­bra 1918. go­di­ne oslo­bo­di­la srp­ska voj­ska, o če­mu re­či­to sve­do­či ova sa­ču­va­na fo­to­gra­fi­ja iz tog pe­ri­o­da. Na sli­ci se vi­di srp­ska voj­ska u oslo­bo­đe­noj Ka­ta­ri­ni (Rav­ni To­po­lo­vac, da­nas) s vla­sni­kom tr­go­vin­ske rad­njem A. Kru­ča­jom, is­pred či­je rad­nje je i na­sta­la. Pro­na­đe­na je pri­li­kom ru­še­nja jed­nog zi­da, a ra­đe­na je fo­to­graf­skom teh­ni­kom na sta­klu.
Izvor: Bo­ri­ša Ra­do­va­no­vić, ar­hiv­ski sa­vet­nik u pen­zi­ji, Kra­gu­je­vac.
Podelite vest: